CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHÍNH

  • QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cung cấp khối kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế của các vùng miền, lãnh thổ khác nhau trên thế giới ; kiến thức về điều hành và quản lý các công việc liên quan đến quá trình cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành.

    14/06/2016
  • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

    Quản trị khách sạn là giám sát hoạt động các bộ phận, thiết lập quy tắc quản lý nhân sự, giải quyết khiếu nại của khách hàng, tổ chức hệ thống tiếp phẩm, quản lý ngân sách và các vấn đề tài chính, đào tạo nhân viên… 

    14/06/2016
Top